Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu
Āgenskalna sākumskola 2018./2019.m.g. piedāvā sekojošas interešu izglītības programmas

Sīkāku informāciju skatīt intrerešu izglīt'tbas pulciņu grafikā., zvanīt 67458430


Tautas deju kolekīvs "Āģītis" - 1. -6.kl. (vadītāja Evija UIrbanoviča)

Vizuālās mākslas pulciņš - 1. -3.kl. un 4. - 6.kl (pedagogs Iveta Cimare)

1. klašu koris, zēnu koris, 2. -4.kl. koris (pedagogs Maija Rozenberga)

5. - 6.kl. koris (pedagogs Kristiāna Skābarde)

Vispārējā fiziskā sagatavotība 1.kl. (pedagogs Sergejs Dolotins)

Rīgas šaha skolas nodarbības (vada šaha sporta treneris, meistarkandidāts,korespondencšaha starptautiskais meistars - Jānis Valeinis)

Fl;oristikas pulciņš 1. - 6.kl (vadītāja Baiba Ellere)

Keramikas pulciņš