Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu
Direktore - Ināra Kaķīte
Tālrunis - 67458430

Lietvede - Indra Buša
Tālrunis - 67458430, fakss - 67452010

Direktores vietniece izglītības jomā - Judīte Rubina
Tālrunis - 67451258

Direktores vietniece izglītības jomā - Kaiva Kugrēna
Tālrunis - 67451258

Direktores vietniece audzināšanas darbā - Tamāra Ludborža
Tālrunis - 67451258

Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos - Juris Dzenis
Tālrunis - 67451258


e-pasts: aksk@riga.lv