Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu
Rekvizīti:

Biedrība "Kultūrizglītības atbalsta biedrība "Āģītis"
Kandavas iela 4k-1, Rīga, LV-1083
Vienotais reģistrācijas Nr. LV40008229415
AS "SEB Banka"
Konts: LV50UNLA0050022731513
Kods: UNLALV2X