English
English
Latviešu
Language: English
English
Latviešu
English
English
Latviešu
Language: English
English
Latviešu

Direktore - Ināra Kaķīte - Tālrunis - 67458430

Lietvede - Indra BušaTālrunis - 67458430 Fakss - 67452010

Direktora vietniece izglītības jomā - Judīte Rubina Tālrunis -67451258

Direktora vietniece izglītības jomā - Kaiva Kugrēna Tālrunis - 67451258

Direktora vietniece audzināšanas jomā  - Tamāra Ludborža Tālrunis - 67451258

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos -  Juris DzenisTālrunis - 67451258

 

e-pasts: